நியமனக்குழு உறுப்பினர்கள்

நியமனக்குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண் பெயர் பதவி
1.
திரு.  பாஷா  த.ச.ம
நகர மன்ற தலைவர்
2. திரு.  சேகர்  இரா
நகராட்சி ஆணையாளர்
3. திரு.  ரவி  ம
நகர மன்ற உறுப்பினர்