ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினர்கள்

ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண் பெயர் பதவி
1.
திரு.  பாஷா  த.ச.ம
நகர மன்ற தலைவர்
2. திரு.  சேகர்  இரா
நகராட்சி ஆணையாளர்
3. திரு.  தங்கவேல்  இ.கு
நகர மன்ற உறுப்பினர்