Educational Institutions

EDUCATIONAL  INSTITUTIONS:

SCHOOLS
Kalaimagal Vidhyashram Matric Higher Secondary School
Reliance Matric Higher Secondary School
Wisdom Matric Higher Secondary School
St. Mary’s Matriculation School
Govt. Boys Higher Secondary School
Govt. Girls Higher Secondary School
Kalaimagal Nursery and Primary School
Saraswathy Vidhyalaya Nursery and Primary School
Palaniappa Nursery and Primary School
Bharathi Vidhyalaya Nursery and Primary School
Universal Public Nursery and Primary School