மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால்வாய்

மழைநீர் வடிகால்வாய் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது

மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 132.165 கீ.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 131.065 கீ.மீ.
மூடிய கால்வாய்    1.100 கீ.மீ.