பொறியியல் பிரிவு

வ.

எண்

பணியாளர் பெயர் திரு/திருமதி பதவி
1 வே.சம்பத் பொறியாளர்
2 காலிபணியிடம் உதவி பொறியாளர்
3 எம்.முகமது சுபையர் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
4 காலிபணியிடம் படவரைவாளர் நிலை 3
5 ரா.வினோத் பணி ஆய்வர்
6 காலிபணியிடம் பணி ஆய்வர்
7 காலிபணியிடம் பணி ஆய்வர்
8 எம்.ராஜி மின்பணியாளர் நிலை 1
9 கே.குமரேசன் குழாய் பொறுத்துநர் நிலை 2
10 எம்.சிவக்குமார் மின்கம்பி உதவியாளர்
11 ரோ.பாக்யராஜ் குழாய் திருப்புனர்
12 ம.டில்லிராஜா குழாய் திருப்புனர்
13 எஸ்.விஸ்வநாதன் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
14 வி.ராஜ்குமார் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
15 ஜி.ரவி நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
16 டி.யோகானந்தம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
17 பழனி நீர்தேக்க தொட்டி துலக்குநர்