திடக்கழிவு மேலாண்மை

வ.   எண் அட்டவணை அளவு
1 தினசரி உருவாகும் குப்பைகளின் அளவு  26 மெ.டன்
2 மொத்த குப்பைகளில் உள்ள (பிரிவுகள்) 26 மெ.டன்
3 வீட்டு கழிவுகள் 16 மெ.டன்
4 வியாபார கழிவுகள் 3.15 மெ.டன்
5 தொழிற்சாலை கழிவுகள் இல்லை
6 மார்கெட் கழிவுகள் 2.85 மெ.டன்
7 மருத்துவ கழிவுகள் 0.25 மெ.டன்
8 தெருவில் உருவாகும் குப்பை கழிவுகள் 1.80 மெ.டன்
9 கால்வாய் கழிவுகள் 1.95 மெ.டன்
10 கட்டிட கழிவுகள் கட்டிட உரிமையாளர் சொந்த பொறுப்பில் அகற்றுகின்றனர்
11 மக்கும் குப்பைகள் 60%
12 கண்ணாடி 6%
13 பயன்படுத்தப்பட்ட துணி கழிவுகள் 4%
14 பேப்பர், அட்டை கழிவுகள் 3%
15 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 11%
16 ரப்பர், தோல் கழிவுகள் 6%
17 அபாயகரமான கழிவுகள் 5%
18 மண் 5%