சாலைகள்

சாலைகள்  
பிளாக் டாப் 66.524 கி.மீ.
சிமெண்ட் கான்கிரீட் 20.408 கி.மீ.
பேவர் பிளாக் சாலை 2.790 கி.மீ.
மண் சாலை 3.194 கி.மீ.
மொத்தம் 92.916 கி.மீ.
தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை சாலை நீளம் 3.661 கி.மீ.
நெடுஞ்சாலை துறை சாலை நீளம் 2.421 கி.மீ.
மொத்தம் 6.082 கி.மீ.