சந்தைகள்

1. தர்ணம்பேட்டை தினசரி காய்கறி சந்தை, ராபின்சன் குளம் அருகில்

2. சந்தைபேட்டை வாரச்சந்தை, மேல்பட்டி ரோடு அருகில்