உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

வரிசை எண் பெயர் மற்றும் விலாசம் பகுதி போன் நெம்பர்
1 நகர காவல் நிலையம், தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 220100
2 மகளிர் காவல் நிலையம், தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 229100