வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.

வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திருமதி தேவகி கா உறுப்பினர்
2 திரு மோகன் பி உறுப்பினர்
3 திருமதி ஹஸினா உறுப்பினர்
4 திரு மனோஜ் ம உறுப்பினர்