பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

1. SUH – DAY NULM 2016-17

வேலையின் பெயர் Construction of special shelter for patient t in New Govt. hospital in Cuddalore
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Proc.No.38038/ 2013/UPA2 Dated: 03.01.2017
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 90.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 21.07.2017
பணி ஆணை தேதி 19.11.2017
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 20.00 லட்சம்

2. SWM 2017-18

வேலையின் பெயர் Providing Children’s park and Play filed
நிர்வாக அனுமதி எண் The Chairman and Management Director,  TUFIDCO, Chennai Roc

No.TUFIDCO/AMRUT/1941-1965/AM(M)/ 2017  dated:  17.02.2017

மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 264.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 25.10.2017
பணி ஆணை தேதி 21.11.2017
தற்போதைய வேலையின் நிலை 4 பணிகள் முடிவுற்றது.  1 பணி நடைபெற்று வருகிறது
இதுவரை செலவினம் ரூ 211.60 லட்சம்

3. UGSS 2017-18 (Revolving fund of UIDSSMT)

வேலையின் பெயர் Providing House Service connection for Under Ground Sewerage Scheme in Residential side and road side for 11749  Nos.
நிர்வாக அனுமதி எண் TThe CMA, Chennai-05, Proc.No.30541/UGSS-1/2017  dated: 19.02.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 635.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 02.04.2018
பணி ஆணை தேதி 04.05.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை UGD இணைப்பு முடிவுற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 615.00 லட்சம்

4.  Solid Waste Management (SWM) 2018-19

வேலையின் பெயர் Purchase of Battery operated vehicle 55 Nos.
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 22866/2018/P3  dated: 23.08.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 99.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 20.08.2018
பணி ஆணை தேதி 29.10.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலை முடிவுபெற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 99.00 லட்சம்

5. Solid Waste Management (SWM) 2018-19

வேலையின் பெயர் Revamping of Dump site through Bio mining to Recover the land at Pachaiyankuppam & Kammiyampettai (102000 cum)
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 38984/2014/P1  dated: 24.09.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 671.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 15.04.2019
பணி ஆணை தேதி 21.08.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை பணிகள் நடந்து வருகின்றனற்றது
இதுவரை செலவினம் ரூ 113.00 லட்சம்

6. TURIP 2018-19

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.12981/2018/E3 dated: 24.07.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ700.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 3 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 20.11.2018
பணி ஆணை தேதி 21.02.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன
இதுவரை செலவினம் ரூ 301.07 லட்சம்

7. TURIP 2019-20

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Proc.No.17349/2019/E3  dated: 16.10.2019
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 300.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 2  எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 15.11.2019
பணி ஆணை தேதி 12.02.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை சாலை  பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதுவரை செலவினம் ரூ 138.00 லட்சம்

8. IUDM 2018-19

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface with Storm Water Drain
நிர்வாக அனுமதி எண் GO (MS) No.12  MA & WS (MA.2) Dept.  Dated: 29.01.2019
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ  992.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 3 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 01.02.2019
பணி ஆணை தேதி 02.02.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன
இதுவரை செலவினம் ரூ  411.50 லட்சம்

9. Solid Waste Management (SWM) 2018-19

வேலையின் பெயர் Solid Waste Management work
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc.No. 22860/2018/P3  dated: 23.08.18
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 201.05 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 9  எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 20.08.2019
பணி ஆணை தேதி 14.09.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை வேலைகள் நிறைவடைந்தன
இதுவரை செலவினம் ரூ  201.05 லட்சம்

10.14th CFC 2019-20

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் MCR No.2731   dated: 31.01.2020
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 541.25 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 13  எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 28.01.2020
பணி ஆணை தேதி 07.02.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை 13 எண்ணிக்கையில் 4 எண்ணிக்கையிலான சாலை பணி நிறைவடைந்தது. மற்ற பணிகள் வேலை துவங்கப்பட வேண்டும்
இதுவரை செலவினம் இல்லை

11. TURIP 2020-21

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai proc.No.9021/2020/E3  dated: 17.07.2020
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 320.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 2  எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 14.08.2020
பணி ஆணை தேதி 09.09.2020
தற்போதைய வேலையின் நிலை பணிதுவங்கப்படவில்லை.
இதுவரை செலவினம் இல்லை

12. சிறப்பு சாலைத்திட்டம் 2020-21

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA Chennai Proc. No20557/2020/E1 dt:14.12.2020
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ   600.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 3  எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 12.01.2021
பணி ஆணை தேதி 01.02.2021
தற்போதைய வேலையின் நிலை பணிதுவங்கப்படவில்லை.
இதுவரை செலவினம் இல்லை