நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டன. அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்டது கடலூர் நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்.

2016-2017
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி தொடக்க கல்வி நிதி
2017-2018
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி தொடக்க கல்வி நிதி
2018-2019 (Unaudited)
வருவாய் நிதி குடிநீர் வழங்கல் நிதி தொடக்க கல்வி நிதி