நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

நகர மன்ற தீர்மானங்கள்
2018 2019             2020              2021           2022
ஜனவரி 2018 ஜனவரி 2019 ஜனவரி 2021 ஜனவரி 2022
பிப்ரவரி 2018 பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2021 கூட்டம் இல்லை
கூட்டம் இல்லை மார்ச் 2019 கூட்டம் இல்லை மார்ச் 2022
ஏப்ரல் 2018 ஏப்ரல் 2019 கூட்டம் இல்லை ஏப்ரல் 2022
மே 2018 மே 2019 மே 2021 மே 2022
ஜூன் 2018 ஜூன் 2019 ஜூன் 2021 கூட்டம் இல்லை
ஜூலை 2018 ஜூலை 2019 ஜூலை 2021 ஜூலை 2022
கூட்டம் இல்லை ஆகஸ்ட் 2019 ஆகஸ்ட் 2021
செப்டம்பர் 2018 செப்டம்பர் 2019 செப்டம்பர் 2021
அக்டோபர் 2018 அக்டோபர் 2019 அக்டோபர் 2021
நவம்பர் 2018 கூட்டம் இல்லை நவம்பர் 2021
டிசம்பர் 2018 கூட்டம் இல்லை டிசம்பர் 2021