தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விவரம் எண்ணிக்கை
டியூப் லைட் 6842
சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 968
மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு 80
உயர்மின் கோபுர விளக்கு 49
எல்.இ.டி. விளக்கு 98
சூரிய ஒளி மின் விளக்கு 30
மொத்தம் 8067