திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் கிடங்கு 1 எண் (15.00 ஏக்கர்)
வார்டு கதவு முதல் கதவு சேகரிப்பு  1 முதல் 45 வார்டு வரை
குப்பைகளின் அளவு 60 மெ.டன் (ஒரு நாளைக்கு)
தள்ளு வண்டிகள் எண்ணிக்கை 172 எண்கள்
டம்பர் பிளேஸர் பின் எண்ணிக்கை 64 எண்கள்
வாகனம்  இல்லை
மூன்று சக்கர மிதிவண்டி 100 எண்கள்
டம்பர் பிளேஸர் 5 எண்கள்
டிப்பர் லாரி 5 எண்கள்
மினி டிப்பர் லாரி 5 எண்கள்
காம்பாக்டர் லாரி 11 எண்கள்
ஜெட் ரோடிங் வாகனம் 1 எண்
டெசிலிட்டிங் வாகனம் 2 எண்கள்
ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர் 1 எண்
கிராலர் டோஸர் 1 எண்
தெரு துடைக்கும் இயந்திரம் 1 எண்
எல்.எம்.வி 8 எண்கள்
ஜே.சி.பி 3 எண்கள்
மினி அகழ்வாராய்ச்சி 1 எண்