சாலைகள்

 

சாலைகள்
பிளாக் டாப் 136.363 K.M
சிமென்ட் கான்கிரீட் 149.285 K.M
மண் 2.39 K.M
மொத்தம் 2.962 K.M
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 291.00 K.M
தேசிய நெடுஞ்சா லையின் மொத்த நீளம் 11.50K.M