பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 T.S.ஜீவா நகராட்சி பொறியாளர்
2 S.பிரம்மசக்தி பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்
3 L.பிரபாகரன் மின்கம்பியாளர்
4 S.மனோகர் மின்கம்பி உதவியாளர்
5 R.முத்தமிழ் மல்லிகை மின்பணியாளர் நிலை-2