பொது பிரிவு

குளச்சல் நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 T.பிரேமா மேலாளர்
2 R.ஹேமா இளநிலை உதவியாளர்
3 S.சுமி இளநிலை உதவியாளர்
4 G.காளிமுத்து இளநிலை உதவியாளர்
5 காலியிடம் தட்டச்சர்
6 M.ஹரி அலுவலக உதவியாளர்