மழைநீர் வடிகால்

 

மொத்த மழைநீர் வடிகால் வாரியம் 61.500 கி.மீட்டர்
திறந்த வெளி  மழைநீர் வடிகால் 59.500 கி.மீட்டர்
மூடியுள்ள மழைநீர் வடிகால் 2.000 கி.மீட்டர்