பொது பிரிவு

சின்னமனுர் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ.எண்

 

பெயர் (திரு/திருமதி)

 

பதவி

 

1 திரு .ஜலாலுதீன் மேலாளர்
2 பி. குமார் உதவியாளர்
3 ஜா. மாதவன் உதவியாளர்
4 சி. காளை (எ) பாஸ்கரன் இளநிலை உதவியாளர்
5
பா. வசந்த் இளநிலை உதவியாளர்
6 இரா. வினோதா இளநிலை உதவியாளர்
7 மு. சுதா இளநிலை உதவியாளர்
8
சி.சங்கீதா இளநிலை உதவியாளர்
9 மு. ரேவதி தட்டச்சர்
10 மு. மாரிமுத்து பதிவறை எழுத்தர்
11 பா. முத்துராஜன் இரவு காவலர்
12 வீ. ராதாகிருஷ்ணன் அலுவலக உதவியாளர்
13 ர.சுமதி வாரச்சந்தை காவலர்