தெரு விளக்குகள்

 

விளக்குகள் விபரம் எண்ணிக்கை
மின் குழல் விளக்கு 1×24 1369     எண்ணம்
மின் குழல் விளக்கு 4×24   105     எண்ணம்
400 வாட்ஸ் உயர்மின் கோபுர விளக்குகள்    12      எண்ணம்
மொத்தம் 1486     எண்ணம்