சாலைகள்

தார்ச்சாலை 20.190 கி.மீட்டர்
சிமென்ட் சாலை 5.150 கி.மீட்டர்
பேவர் பிளாக் சாலை 18.590 கி.மீட்டர்
மொத்தம் 43.830 கி.மீட்டர்
நெடுஞ்சாலைகள் 4.500 கி.மீட்டர்
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 1.500 கி.மீட்டர்