கல்வி நிறுவனங்கள்

 

வ.எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1 ஶ்ரீ கிருஷ்ணய்யர் மேல்  நிலைப் பள்ளி எஸ்.பி.கே. ரோடு
2 குருக்கள்  நடுநிலைப்பள்ளி எஸ்.பி.கே. ரோடு
3 நகராட்சி துவக்கப் பள்ளி எஸ்.பி.கே. ரோடு
4 நகராட்சி துவக்கப்  பள்ளி நகராட்சி அலுவலக தெரு
5 யு.சி.எஸ் நடுநிலை பள்ளி மெயின் ரோடு
6 கள்ளர் துவக்கப்பள்ளி கஸ்பா ரோடு
7 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி அய்யனார் புரம்
8 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி பள்ளி கோட்டை பட்டி
9 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி மெயின் ரோடு
10 கே.வி.எ.பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி மெயின் ரோடு
11 முஸ்ஸீம் நடுநிலை பள்ளி என்.எம்.ஜி ரைஸ் மில் தெரு
12 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி கே.கே. குளம்
13 லிங்கம்மாள் துவக்கப்பள்ளி கீழபூரானந்த புரம்
14 செயின்ட் பிரான்ஸிஸ் மெட்ரிக் பள்ளி முத்தாலம்மன் கோவில் தெரு
15 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி காலனி தெரு
16 ஆ.சி. நடுநிலைப்பள்ளி முத்தாலம்மன் கோவில் தெரு
17 அண்ணா நடுநிலை பள்ளி பட்டாளம்மன் கோவில் தெரு
18 திருவள்ளுவர் துவக்கப்பள்ளி திருவள்ளுவர் பள்ளி தெரு
19 காயத்திரி மெட்ரிக் உயர் நிலை பள்ளி எஸ்.பி.கே. ரோடு
20 தாய்  துவக்கப்பள்ளி எஸ்.பி.கே. ரோடு
21 சி.என்.எம்.எஸ். மெட்ரிக் உயர் நிலை பள்ளி முத்தாலம்மன் கேராவில் தெரு