பேருந்து நிலையம்

 

                தற்போதைய பேருந்து நிலையம் 1995 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது, இது 
போதுமானதாக உள்ளது.  இப்போது அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் பல்வேறு நகரங்களில்
 இருந்து ஏராளமான பேருந்துகளை நல்ல மற்றும் போதுமான போக்குவரத்து வசதிகளை
 வழங்குவதற்காக இயக்குகிறது.
Bus – Stand Details
Area
Bus-stand Toilet (Pay and use)
Free Urinal:
High mass light
Sodium light
Police outpost
Clock room
Drinking water:
:
:
:
:
:
:
:
:
2 Acres
50 Nos
2 Nos
1 No
8 Nos
1 No
1 No
Provided