ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும்
நகராட்சி ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்.

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்(திரு/திருமதி/செல்வி)  பதவி
1 ஸ்ரீ சந்தியா கே சி உறுப்பினர்