மக்கள் தொகை

பவானி நகராட்சி

2011 சென்சஸ்படி வார்டு வாரியான மக்கள் தொகை

வரிசை எண் வார்டு மக்கள் தொகை கல்வியறிவு பாலியல் விகிதம்
1
வார்டு எண் – 01
2,517 67.6% 983
2 வார்டு எண் – 02 2,801 81.8% 955
3 வார்டு எண் – 03 1,705 82.8% 980
4 வார்டு எண் – 04 1,913 78.7% 989
5 வார்டு எண் – 05 1,514 84.3% 934
6 வார்டு எண் – 06 1,478 81.8% 976
7 வார்டு எண் – 07 1,224 48.3% 984
8 வார்டு எண் – 08 1,553 80.7% 961
9 வார்டு எண் – 09 1,957 79.9% 1,039
10 வார்டு எண் – 10 1,816 74.9% 1,043
11 வார்டு எண் – 11 1,718 84.1% 933
12 வார்டு எண் – 12
1,359 71.3% 1,031
13 வார்டு எண் – 13
950 77.4% 963
14 வார்டு எண் – 14
1,006 86% 1,045
15 வார்டு எண் – 15
1,339 84.2% 1,020
16 வார்டு எண் – 16
925 53.5% 1,051
17 வார்டு எண் – 17
1,324 72.7% 1,062
18 வார்டு எண் – 18
1,433 63.8% 1,018
19 வார்டு எண் – 19
1,189 72% 1,054
20 வார்டு எண் – 20
955 80.8% 1,041
21 வார்டு எண் – 21
1,182 84.5% 1,161
22 வார்டு எண் – 22
1,056 78.8% 1,027
23 வார்டு எண் – 23
1,071 80.9% 1,040
24 வார்டு எண் – 24
1,266 79.3% 963
25 வார்டு எண் – 25
1,391 78.7% 1,046
26 வார்டு எண் – 26 1,291 79.1% 1,052
27 வார்டு எண் – 27 1,292 87.2% 985