பேருந்து நிறுத்தம்

 

பவானி நகராட்சி
பேருந்து நிலையம் பற்றிய விபரங்கள்
Sl. No Name Area No. of Bus Bays  No. of Shops Demand(Rs.in Lakhs) No of Cycle Stand Demand(Rs.in Lakhs) No. of Toilet Demand(Rs.in Lakhs)
1  புதிய பேருந்து நிலையம் 3.01 Acre 28 Nos 46 30.85 1 5.00 1 2.92
2 பழைய பேருந்து நிலையம் 6925 sq.mtr   – 14 2.71   –   – 1 1.64