தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

 

விளக்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1192  
குழல் விளக்குகள் 0 Nos.
எஸ்.வி.எல். 147 Nos.
உயர் மட்ட கோபுர விளக்குகள் 7 Nos.
எல் இ டி 1032 Nos.
சி எப் எல் 6 Nos.
மொத்தம்
 1192 Nos.