சந்தைகள்

பவானி நகராட்சி
சந்தைகள் விபரம்
வரிசை எண் பெயர் பரப்பளவு கடைகளின் எண்ணிக்கை வருமானம் (Rs.in Lakhs )
1 தினசரி சந்தை 2800 ச.மீ. 120 29.00