கழிவுநீர் வடிகால்

பவானி நகராட்சியில் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பு இல்லை