வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 இந்திராணி.ஜெ வருவாய் அலுவலர்
2 ஜான்பாண்டியராஜ்.வி உதவி வருவாய் அலுவலர்
3 சத்தியமூர்த்தி.ஜெ வருவாய் ஆய்வாளர்
4 மாரி.பீ வருவாய் ஆய்வாளர்
5 இளஞ்சியம்.பி வருவாய் ஆய்வாளர்
6 காலியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
7 பென்சில்லையா.ஆர் வருவாய் ஆய்வாளர்
8 ராஜன்.ஆர் வருவாய் உதவியாளர்
9 மகாலட்சுமி.வி வருவாய் உதவியாளர்
10 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
11 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
12 யுவராஜ்.பீ வருவாய் உதவியாளர்
13 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
14 பிரியங்கா.வி வருவாய் உதவியாளர்
15 எம்.ஜானகி வருவாய் உதவியாளர்
16 ஜெயச்சந்திரன்.ஆர் வருவாய் உதவியாளர்
17 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
18 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
19 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்