நிதி தணிக்கை அறிக்கை

2015-2016
Revenue Fund Water Supply Fund Elementary Education Fund
2016-2017
Revenue Fund Water Supply Fund Elementary Education Fund
2017-2018
Revenue Fund Water Supply Fund Elementary Education Fund
2018-2019 (Unaudited)
Revenue Fund Water Supply Fund Elementary Education Fund