பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.ஆர்.மனோகர்,B.E., நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர்
2 திரு.அ.பிரசாத் பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்
3 திரு.ராமசாமி குழாய் பொருந்துநர்
4 திரு.அரஙகநாதன் குழாய் பொருந்துநர்
5 திரு.நடராஜன் குழாய் ஆய்வாளர்
6 திரு.வெலிஙடன் மின்பணி உதவியாளர்- நிலை-1
7 திரு.சிவகுமார் மின்பணி உதவியாளர்- நிலை-1
8 திரு.செல்லையா குள காவலர்