சாலைகள்

 

அரியலூர் நகராட்சி

நகராட்சியின் பயன்பாட்டில் உள்ள சாலைகள்

சாலைகள்
தார் சாலை 72.870 K.M.
சிமெண்ட் கான்கிரிட் சாலை 68.061 K.M.
மண் சாலை           6.095 K.M.
கூடுதல் 146.026 K.M.
 சாலை 13.08 K.M.
நெடுசாலை 6.00 K.M.