வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண்      உறுப்பினரின் பெயர்        (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 ஆனந்தன்.ப உறுப்பினர்
2 தமிழ்செல்வி.கோ உறுப்பினர்
3 கண்ணன்.ந உறுப்பினர்
 4 ரவிசந்திரன்.ம உறுப்பினர்