மருத்துவமனைகள்

மருத்துவமனை

வ.எண் மருத்துவமனையின் பெயர்
முகவரி
1. நகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனை முத்துவிநாயகர் தெரு
2. நகராட்சி சித்த மருத்துவமனை கனகராயர் தெரு
3. நகராட்சி சித்த மருத்துவமனை கீழ்நாத்தூர் செல்லநேரி தெரு
4. நகராட்சி நல மையம் அண்ணாநகர் வீ.மலை
5. நகராட்சி நல மையம் கீழ்நாத்தூர் கீழ்நாத்தூர் பெருமாள் நகர்