தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விளக்குகளின் வகை
எண்ணிக்கை
குழல் விளக்கு (Tube Lights) 1486 Nos.
LED    194 Nos.
CFL/LED/T5  குழல் விளக்கு    816 Nos.
உயர்கோபுர மின் விளக்கு(High Mast fittings)         6 Nos.
சூரிய (Solar)          0 Nos.
மொத்தம்   2502 Nos.