பொறியியல் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நாகராஜன் .டி

காலி பணியிடம்

சரவணன் .ரா

பாலமுருகன் .வி

ஜெ.ரவிச்சந்திரன்

கிருஷ்ணகுமார்

மு.ராதா

மூ.செல்லமுத்து

ந.திலகராஜா

நா.முருகன்

வே.சரவணன்

மு.அன்வர்அலி

அ.ராபர்ட்சாமுவேல்

ரா.சிவக்குமார்

வீர.ஜெய்சங்கர்

நகராட்சி பொறியாளர்

உதவி பொறியாளர்

பொதுப் பணி மேற்பார்வையாளர்

பணி ஆய்வர்

மின்பணியாளர்

குழாய் பொருத்துனர்

மின்கம்பியாளர்

மின்கம்பியாளர்

மின்கம்பி உதவியாளர்

மின்கம்பி உதவியாளர்

ஓட்டுநர்

குழாய் துலக்குநர்

குழாய் துலக்குநர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்