பொது பிரிவு

அறந்தாங்கி நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

பெயர்

பதவி

ரவிசந்திரன்

பாசித் .அ

கோ. சீனிவாசன்

மா.சுப்ரமணியன்

மீ.குருமூர்த்தி

மா.லதா

காலி பணியிடம்

சு. செல்வா

ரா.வெனிசா

பின்னி .ஆா்

மகாதேவி .ஏ

காலி பணியிடம்

க.வீரையன்

வீ.மதியழகன்

சி.ராமன்

ப.சித்ரா

ஹேமாமாலினி .வி

காலி பணியிடம்

மேலாளர்

கணக்கர்

உதவியாளர்

உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

இளநிலை உதவியாளர்

தட்டச்சர்

ஓட்டுநர்

பதிவறை எழுத்தர்

அலுவலக உதவியாளர்

அலுவலக உதவியாளர்

அலுவலக உதவியாளர்

இரவு காவலர்