நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நகராட்சியின் கணக்குகள்  தணிக்கைத் துறையால் தணிக்கை செய்யப்படுகின்றன.  பின்வருபவை அறந்தாங்கி நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்.

2022-2023 (தணிக்கை செய்யப்படாத)

வருவாய் நிதி

குடிநீர் நிதி

கல்வி நிதி

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

2021-2022

வருவாய் நிதி

குடிநீர் நிதி

கல்வி நிதி

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

இருப்பு நிலை அறிக்கை

வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை

சோதனை சமநிலை அறிக்கை

2020-2021
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி கல்வி நிதி
இருப்பு நிலை அறிக்கை வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை சோதனை சமநிலை அறிக்கை இருப்பு நிலை அறிக்கை வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை சோதனை சமநிலை அறிக்கை இருப்பு நிலை அறிக்கை வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை சோதனை சமநிலை அறிக்கை

 

2019-2020 (தணிக்கைக்கு உட்பட்டது)
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி கல்வி நிதி
2018-2019 (தணிக்கை செய்யப்படாதது)
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி கல்வி நிதி
2017-2018
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி கல்வி நிதி