தெரு விளக்குகள்

நிறுவப்பட்ட தெரு விளக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் விளக்குகளின் வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

பயன்பாட்டில் உள்ள மொத்த தெரு விளக்குகள் :- 1749 எண்ணிக்கை

SVF 250W   – 185
MHF 250W -11
LED 20W-  1465
LED 40 W  – 9
LED 60W  – 5
LED 70 W – 1
LED 90 W  – 60
LED 150 W – 13
Total – 1749