எரிவாயு – தகனமேடை விபரம்

 

வரிசை எண். எரிவாயு தகன  மேடை முகவரி தகனம்  வகை பராமரிப்பு விவரம் தொடர்பு  எண்.
1 புதுக்கமூர் சாலை, ஆரணி எரிவாயு போதிமரம் அறக்கட்டளை  

9786737164

 

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்  (Nodal Officer) /துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள

வரிசை எண். பதவி அலுவலரின் பெயர்
திரு.
தொடர்பு எண்.
1 ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) T. முருகவேல் 9487276514

 

2 துப்புரவு ஆய்வாளர் M. குமரவேல் 9360972334