பொது பிரிவு

ஆரணி நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியாக உள்ளது மேலாளர்
2 கெ . முருகன் உதவியாளர்
3 H கவிதா உதவியாளர்
4 எம். பிச்சாண்டி இளநிலை உதவியாளர்
5 எஸ். குமார் இளநிலை உதவியாளர்
6 கே. பிரகாஷ் இளநிலை உதவியாளர்
7 பி. அந்தோணி இளநிலை உதவியாளர்
8 எஸ் சித்ரா இளநிலை உதவியாளர்
9 ஆர். சிவகாமி இளநிலை உதவியாளர்
10 பூங்கொடி இளநிலை உதவியாளர்
11 வி சங்கரி இளநிலை உதவியாளர்
12 எஸ். முருகன் தட்டச்சர்
13 வி. பாலாஜி பதிவறை எழுத்தர்
14 சண்முகம் பதிவறை எழுத்தர்
15 காலியாக உள்ளது பதிவறை எழுத்தர்
16 காலியாக உள்ளது அலுவலக உதவியாளர்
17 ஜி. கிரிட்டன் அலுவலக உதவியாளர்
19 ஜி. மதியழகன் அலுவலக உதவியாளர்
20 ராமன் அலுவலக உதவியாளர்
21 தேவேந்திரன் அலுவலக உதவியாளர்
22 கனிமொழி அலுவலக உதவியாளர்
கணக்கு  பிரிவு
1 கெ . முருகன் கணக்கர்
2 எம். மதிவாணன் இளநிலை உதவியாளர்
3 கே. பிரசாத் இளநிலை உதவியாளர்