பல்பொருள் அங்காடிகள்

Sl.No Shop Name Address Phone number
1 Vaigai -1 MC Theatre 9245157827
2 Vaigai-2 Suriyakulam medu 9842361862
3 Vaigai-3 Thatchur road 9965448840
4 Vaigai-4 Mariyamman kovil st 8903474788
5 Vaigai-5 Suriyakulam medu 9043405499
6 Vaigai-7 Dharmaraja kovil st saidai 9444784568
7 Vaigai -8 Sabiulla Street 9688145005
8 Karpagam -4 Sabiulla Street 9688696274
9 Vaigai -9 Thachur Road 9442205753
10 vaigai  Shop Thachur Road 9442492962
11 ACMS-1 Pillaiyar Kovil St 9994181766
12 Karpagam -5 Police Station St 9942675795
13 CMS-4 Periyakadai vedhi 8903004706
14 Karpagam -1 Vinayagar Kovil st 9362660450