சாலைகள்

தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை

சாலைகள் கி.மி.
தார்சாலை 24.377  கி.மி.
சிமென்ட் கான்க்ரிட் சாலை 46.994  கி.மி.
பேவர் பிளாக் சாலைகள் 00.629 கி.மி.
மன் சாலை 12.433 கி.மி.
மொத்தம் 84.433  கி.மி.
நெடுஞ்சாலை சாலை 2.200  கி.மி.
முக்கிய மாவட்ட சாலைகள் 4.400 கி.மி.
மற்ற சாலை 0.800கி.மி.
மொத்தம் 7.400  கி.மி.