எரிவாயு தகன மேடை விவரம்

 

வரிசை எண் எரிவாயு தகன மேடைமுகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பு எண்
1 புதுக்கமூர் சாலை, ஆரணி எரிவாயு(LPG) போதிமரம் அறக்கட்டளை 9786737164

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலரின் பெயர் ( Nodal Officer)/ துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள்

 

வரிசை எண் பதவி அலுவலரின் பெயர் திரு / திருமதி தொடர்பு எண்
1 துப்புரவு அலுவலர் T. முருகவேல்

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் ( Nodal Officer)

9487276514

 

2 துப்புரவு ஆய்வாளர் M. குமரவேல் 9360972334