விடுதிகள்

வ. எண் ஹோட்டல் பெயர் சைவம் (ம) அசைவம் தெருவின் பெயர்
1 பிக்னிக் லாட்ஜ் (ஏசி) சைவம் மோசூர் ரோடு
2 லஷ்மி பவன் சைவம் வெள்ளாக்குளம்
3 ஸ்ரீ கிருஷ்ணன லாட்ஜ் சைவம் பஜார் தெரு
4 ஹோட்டல் ஆரியாஸ் சைவம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில்
5 ஹோட்டல் ஸ்ரீசாய்ராம் சைவம் மசூதி தெரு
6 ஹோட்டல் சங்கம் (ம) தங்கும் விடுதி சைவம் (ம) அசைவம் பஜார் தெரு
7 உதயா உணவகம் அசைவம் காந்தி ரோடு
8 ஸ்ரீசரவணா லண்ச் ஹோம் சைவம் காந்தி ரோடு
9 அம்மையப்பர் ரெஸ்டாரண்ட் சைவம் (ம) அசைவம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில்
10 ஹோட்டல் அமராவதி ரெஸ்டாரண்ட் சைவம் (ம) அசைவம் வாஞ்சிநாதன் தெரு
11 ஹோட்டல் சுந்தர் சைவம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில்
12 கிரிண் பார்க் ரெஸ்டாரண்ட் சைவம் (ம) அசைவம் காந்தி ரோடு
13 ஹோட்டல் சக்தி கணபதி சைவம் சோளிங்கர் ரோடு
14 ஹோட்டல் ஸ்ரீ கணபதி சைவம் பழனிபேட் காந்தி ரோடு
15 கணேஷ் ஹோட்டல் சைவம் (ம) அசைவம்
16 ஹோட்டல் சரவணபவன் சைவம் காந்தி ரோடு, சூரபேட்
17 ஹோட்டல் அலங்கார் சைவம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில்
18 லஷ்மி மெஸ் அசைவம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு,காந்தி ரோடு
19 காயத்திரி மெஸ் (ம) தங்கும் விடுதி சைவம் (ம) அசைவம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டு, சோளிங்கர் ரோடு
20 ஹோட்டல் அண்ணபூரணா (ம) ஸ்நாக்ஸ் சைவம் காந்தி ரோடு
21 நியூ சுந்தர் லண்ச் ஹோம் சைவம் காந்தி ரோடு