வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 ஜி. ராஜன்குமார் உறுப்பினர்
2 ச. செந்தில்குமார் உறுப்பினர்
3 த. சரோஜா உறுப்பினர்
4 லோ. ஜெயபால் உறுப்பினர்