வரவு செலவு விவரங்கள்

 

வரவு செலவு விவரங்கள் 2019-2020 வரவு செலவு விவரங்கள் 2020-2021 வரவு செலவு விவரங்கள் 2021-2022
வருவாய் நிதி

குடிநீர் நிதி

கல்வி நிதி

வருவாய் நிதி

குடிநீர் நிதி

கல்வி நிதி

வருவாய் நிதி

குடிநீர் நிதி

கல்வி நிதி