பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 எ.டீ. ஆசீர்வாதம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 காலியிடம் மின் கண்காணிப்பாளர்
3 எஸ். சரவணன் உதவிபொறியாளர்
4 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
5 டி.தயாநிதி குழாய் ஆய்வர்
6 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
7 எஸ்.கே. பழனி பொருத்துனர் 1
8 கனகராஜ் பொருத்துனர் 11
9 எச். புகழேந்தி பொருத்துனர்
10 ஞானசேகரன் குழாய் திருகுநர்
11 காலியிடம் துலக்குநர்
12 காலியிடம் தலைமை நீரேற்று நிலைய காவலர்
13 காலியிடம் துலக்குநர்
14 காலியிடம் துலக்குநர்
15 காலியிடம் துலக்குநர்
16 காலியிடம்  ஓட்டுநர்
17 காலியிடம் ஓட்டுநர்
18 காலியிடம் மின்பணியாளர் நிலை-1
19 காலியிடம் மின்பணியாளர் நிலை-11
20 வி. சுகந்ராஜ் மின்கம்பியாளர்
21 ஜி. ராஜா மின்கம்பியாளர்
22 காலியிடம் மின்கம்பியாளர்
23 ஆர். ரவி மின்கம்பி உதவியாளர்
24 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
25 வீ.  குமார் மின்கம்பி உதவியாளர்
26 காலியிடம் தெரு விளக்கு உதவியாளர்
27 காலியிடம் காவலர்
28 டி. பாளையம் பூங்கா காவலர்